กรมสรรพสามิต

The Excise Department

สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต